Skip to main content

व्यक्तिगत घटना सम्बन्धी विवरण

२०७९ सालको व्यक्तिगत घटना दर्तामा जम्मा ३०१६ जनाको जन्म दर्ता गरेका छन् मृत्यु दर्ता गर्ने जम्मा ६०४ र सम्बन्ध विच्छेद दर्ता गर्ने ४२ र विवाह दर्ता गर्ने ११४५ जना मात्र रहेको देखिन्छ। तथ्यांक अनुसार यस गाउँपालिकाको जनताले व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्व र उपयोगीता बुझेको देखिन्छ।

 

वडा नं

घट्ना दर्ता

 

 १

 २

 ३

 ४

 ५

 ६

 ७

 ८

 ९

 १०

 ११

 जम्मा

जन्म

पुरूष

१६१

१२२

१२१

१०९

१८५

१९४

९९

११८

१५९

९८

१७४

१५४०

महिला

१८०

८७

११७

१३४

१८६

१७४

७६

११३

१५२

९२

१६५

१४७६

जम्मा

३४१

२०९

२३८

२४३

३७१

३६८

१७५

२३१

३११

१९०

३३९

३०१६

मृत्यु

पुरूष

३८

२७

२५

४०

३४

३२

३०

२९

४१

१८

३२

३४६

महिला

२९

१८

१६

२६

४३

२५

१९

१६

३०

१०

२६

२५८

जम्मा

६७

४५

४१

६६

७७

५७

४९

४५

७१

२८

५८

६०४

सम्बन्ध बिच्छेद

जम्मा

 

४२

विवाह

जम्मा

११६

८२

८५

१०४

१८२

१०३

६८

८३

१५१

६७

१०४

११४५