Skip to main content

जनसंख्या वितरणको अवस्था

यस गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा कुल २६ वटा बस्तीमा जम्मा ८५५ घरधुरी र ४४२६ जनसंख्या रहेका छन् । सो मध्ये ट्याम्के बस्तीमा सवैभन्दा कम ३ घरधुरी संख्या र जम्मा १४ जना जनसंख्या रहेका छन् भने सबैभन्दा धेरै छरछरे वस्तीमा १०१ घरधुरी र  ५४७ जना जनसंख्या रहेका छन् ।

तालिका : जनसंख्या वितरणको अवस्था

वडा नं

टोल/वस्तीको नाम

घरधुरी

जनसंख्या

वडानं १

क्वान्दे

२४

१०९

खोरखोला

३३

१६१

चिसापानी

७४

४०४

छरछरे

१०१

५४७

जखनी

४०

जाते

२१

१०३

झिलकोनी

२१

१२३

झुगा

४८

२७७

ट्याम्के

१४

ठकुरीटार

३३

१७१

तिरतिरे

३८

२२६

थाकलडाँडा

३२

नक्कले

७३

३७०

नरकटे

३०

१४३

निबुवाटार

५६

२८०

न्यैपानटार

२३

९९

बरार्इखोला

१०

६४

बेलघारी

६५

३०६

भडार

२०

८९

भुकुने

३४

१४६

माथिल्लो झुगा

३४

मोतिलाल

२१

११३

रातमाटे

२३

१२१

लामिडाँडा

१९

१०७

सिस्ने

२०

१०८

हात्तीसार

४६

२३९

जम्मा

८५५

४४२६

 

 

 

 

 

वडा नं

टोल/वस्तीको नाम

घरधुरी

जनसंख्या

वडानं २

कदमे

९६

४२९

चिसापानी

३६

१९१

चौतरा

४२

२०१

ट्याङ्कीडाँडा

३८

डडुवा

६६

३११

तिलङ्गगे

४७

पैरे

१२८

५८४

बाउनटार

१२

६४

भाडाँगाँउ

८३

४४७

भिमस्थान

२२८

१११५

साखाजोर

६६

३१६

साखामाडी

१४३

७५४

 जम्मा

९१३

४४९७

वडा नं

टोल/वस्तीको नाम

घरधुरी

जनसंख्या

वडानं ३

आदामारा

३१

१७४

कागेचौर

२९

किराँते

३६

१७९

कोटगाउँ

५०

२५८

कोलबोटे

२३

चिलाउनेटार

छिलिङबास

४४

२५५

जराइ

१३

६६

जोगे

८५

३९९

झगरे

१९

१२०

डुडे

४६

२४५

दोवानटार

११

धाप

२६

१३८

बोक्से

९४

४४५

बोजपानी

४२

राम्चे

२५

१२५

रिठ्ठे

२८

सिपाली

३२

१६९

जम्मा

 

५२८

२७१५

 

वडा नं

टोल/वस्तीको नाम

घरधुरी

जनसंख्या

 

वडानं ४

ओल्लो लुभु,आहाले, तामाङ्ग टोल,

४४४

४४४

 

कागते

१३८

१३८

 

क्वामिन सिम्ले रूम्बाके

३२६

३२६

 

दर्के,कटहरे

२९१

२९१

 

नरकटे, वडङखोला

१५६

१५६

 

पल्लो लुभु

५२

५२

 

पाखाटोल, पुर्नेटार, बोक्सीटार

२३४

२३४

 

फुयाल, कागते

१८५

१८५

 

बागथला

२५५

२५५

 

बालाजोर, बिस्टार

५८३

५८३

 

बेलटार

४२५

४२५

 

लखर्के, केरावारी

१७१

१७१

 

सान्धाने, भरौटे

२९४

२९४

 

सोरा, कप्चेखोला

१४९

१४९

 

जम्मा

७२८

३७०३

 


टोल/वस्तीको नाम

घरधुरी

जनसंख्या

वडानं ५

अधेरी

१७३

१७३

अम्वोटे

४८

४८

आहाले

४४४

४४४

कर्राजे

९९

९९

क्वामिनखोला

१४०

१४०

जरायोटार

२८०

२८०

ज्यामिरेडाँडा

३९

३९

थापाडाँडा सुनरपाखा

३३४

३३४

दोभानटार

६८

६८

नर्कटे

३३८

३३८

पच्रङ

२१६

२१६

बर्बटे

४६५

४६५

मझुवा

३३०

३३०

मासवारी

४८

४८

शनी

३३३

३३३

शिसावोट

६५३

६५३

सहरे

६८२

६८२

सिस्ने

९८

९८

जम्मा

९२६

४७८८

वडा नं

टोल/वस्तीको नाम

घरधुरी

जनसंख्या

वडानं ६

आनियाटार

१६

९४

उपिन्थुम्का

१००

५३४

कोप्चे

२७

१५९

गडाम्रे

१२७

७३३

गल्छी

४६

२८७

गैरीखानी

१६१

८०८

गोपालपुर

१३

९५

झगरे

३४

२१७

धाप

१०९

५९५

बालडाँडा

११

७८

बिमरा

१७

१०७

बेलवेट

६२

३९४

भाङ्ग्रेढिक

७०

३६८

भोक्ते

१३

१०२

सिखरपुर

६१

३९४

जम्मा

८६७

४९६५

               

 

वडा नं

टोल/वस्तीको नाम

घरधुरी

जनसंख्या

वडानं ७

आरूवोट

६२

३०७

कालिमाटी

१२३

७०१

डाँडागाँउ

२२

१४७

तोश्रमखोला

२९

१७०

पत्याहानी

४७

२७४

भञ्याङगाँउ

३४

२०१

रानागाँउ

५४

३०१

वुङवुङे

२९

१५७

सल्ले

४४

२६८

जम्मा

४४४

२५२६

 

वडा नं

टोल/वस्तीको नाम

घरधुरी

जनसंख्या

वडानं ८

खोरभञ्याङ्ग

३७२

३७२

खोलागाँउ

१४९

१४९

गहते

२०५

२०५

जोगीडाँडा

३९०

३९०

तिल्पुङ्ग चौकी

३६६

३६६

तिल्पुङ्गडाँडा

३९८

३९८

पीप्ले

४७३

४७३

महविर

४६७

४६७

लायगाँउ

२६६

२६६

जम्मा

६४५

३०८६

 

वडा नं

टोल/वस्तीको नाम

घरधुरी

जनसंख्या

वडानं ९

कम्मरखोला

चारघरे

७३

३०७

डुम्रे

१७०

९३९

न्याउले

३१

१७७

बतासे

१००

५३५

बाङरिङबेसी

९७

५५४

बेसीटोल

६९

३५०

बोझे

३८

१८६

बोहोरीफाट

६७

३५१

मसर

३३

१६०

रिठ्ठे

७४

३६६

सिपरिङ

३३

१६८

जम्मा

७८७

४१०१

 


 

 

वडा नं

टोल/वस्तीको नाम

घरधुरी

जनसंख्या

वडानं १०

काडाङ

५५

२९९

कुडुले

२८

१४८

गीनचौर

२३

१०५

ढुङ्ग्रे अवल

६३

२७१

धाब्रे सिकारी डाँडा

८०

४७०

पचरङ

८१

४५८

बाङरिङ फेदी

१३५

६३१

लङ्गुरखोला ढुङग्रेफेदी

८७

४३८

लङ्गुरडाँडा

४५

हाइछाप

२६

१५४

जम्मा

५८७

३०१९

 


 

वडा नं

टोल/वस्तीको नाम

घरधुरी

जनसंख्या

वडानं ११

अइरेन्टार

१०

५८

अर्चले

२०

१०५

आँपटार

३८

१८१

आकारा

१२

८८

कन्याखोला

४२

कस्टार

१२

५६

घोविखोला

४७

चकमके

१६०

७८७

चामपाले

४०

जर्धाटोल

१३

ज्यामजिम गैरी

७१

३९६

तम्सार

४७

२६७

थाम्पालेफेदि

२६

१६४

दुबेचौर

५१

दोभानटार

१५

८५

धोवीडाँडा

५४

परासे

३९

१५६

बाङ्गेटार

१५

५२

भरूवाडाँडा

१२

४९

भाल्चन

१३

७६

भोक्टेनी

४०

रातमाटा

१६

८७

लाम्पनटार

७६

४३९

लाम्पनडाँडा

७३

३६५

वस्तिपुर

२०

११७

सरखण्डे

१४

८०

सिमल गइरा

२६

१२९

स्याङ्ती

६२

३३१

हलिडाँडा

२४

११९

जम्मा

८५१

४४७४