Skip to main content

प्रकोप तथा जोखिम क्षेत्र

rbfxf vf]nf sl/8f]/ hf]lvd, cfFku}/L 6f]n klx/f] hf]lvd, ebf}/] 6f]n klx/f] hf]lvd,rf}tf/] ufFp, ;'gf/L6f]n, klx/f] hf]lvd /x]sf]n] Joj:yfkg ug]{ . lh3f{ vf]nf s6fg, vfgLufpF l5ln{Ëaf; klx/f], /fDr] sf]naf]6] klx/f] hf]lvd lgoGq0f jf Go"gLs/0f ug]{ . au}Frf hf]lvd If]qnfO{ lgoGq0f u/L Jojl:yt ug]{ . tNnf] n'e' klx/f], j8f sfof{no /x]sf] 7fpF lkkn e~HofË klx/f] hf]lvd, cfwf/e't ljBfno cd{n] klx/f] hf]lvd, bdfO{8f8f klx/f] hf]lvd , kToflg klx/f] hf]lvd, uxt] tyf ltna'Ë 8f8f klx/f] hf]lvd ,afS;' tyf 7f8f] vf]nf gbL s6fg /x]sf], e'8]u}/f vf]nf klx/f] hf]lvd,sfnLdf6L, sN;] klx/f] hf]lvd , sd]/]8f8f klx/f] hf]lvd, cfDaf]6]  df=lj= klx/f] hf]lvd, cfk6f/ If]q klx/f] hf]lvd, xfO5fk klx/f] hf]lvd, vf]Nd]8f8f s'8L klx/f] hf]lvd lgoGq0f ug]{ . d'vLof e~HofË klx/f] hf]lvd , nDkg k|f=lj= klx/f] hf]lvd, rsds] k|f=lj= klx/f] hf]lvd, hgk|]dL df=lj= :ofGtL klx/f] hf]lvd, rsds] ahf/ x8Lvf]nf s6fg hf]lvd , ;]tL klx/f] hf]lvd lgoGq0f., nDkg8f8f le/kfg] 6f]n klx/f] hf]lvd . 

af9L, klx/f] n] k|efj kf/]sf] If]qnfO{ hf]lvd Go"lgs/0f u/L al:t ljsf; ug]{ .

तीनपाटन गाउँपालिका प्राकृतिक श्रोतमा धनी तथा तीव्र जनसंख्या बृद्दि भइरहेको क्षेत्र हो । विभिन्न भौतिक, सेवा, सुविधा, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सम्भावना एवं उब्जाउ भूभाग साथै भौतिक पूर्वाधारहरुको विकासका कारण यो क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेका छन । बढ्दो जनसंख्या एवं विकास निर्माणका क्रियाकलापहरुले भूउपयोगमा परिवर्तन आउनु स्वभाविक रहेका र सोही अनुसार जनसंख्या वृद्धि रं वस्ती विकास हुने क्रम जारी रहने सजिलै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । बसाँई सराई र ्र जनसंख्या वृद्धिसँगै कृषि योग्य भूभागहरु आवासीय क्षेत्रमा रुपान्तरण हुदै गएका छन् भने नयाँ बस्तीहरु कृषि योग्य जमिनहरुमा विस्तार भइरहेका छन् । मानिसहरु बजार आसपासका क्षेत्रहरु तथा सडक सन्जाल आसपासमा बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ ।

तीनपाटन गाउँपालिकाको आगामी  १०–१५ वर्ष को भू उपयोग लै प्रक्षेपण गर्दा कृषि क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र र आवास क्षेत्रमा ब्यापक परिवर्तन आउने देखिन्छ।  जनसंख्या तीव्र वृद्धि हुनु र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती बस्दै जानाले जमिनको चक्लाबन्दी हुन गई क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्व घट्ने निश्चित छ । यस बाहेक अन्य भू उपयोग बर्ग हरु बन तथा बनस्पति क्षेत्र, धार्मिक एबम संस्कृतिक, सार्बजनिक, नदि तथा ताल तलैयाले ओगटेको क्षेत्रफल भने १०(१५ बर्सका अन्तरालमा पनि लगभग उस्तै नै रहने समेत प्रक्षेपण गरिएको छ।  o;/L k|fs[lts >f]tsf] ;Gt'lnt Pj+ bLuf] pkof]u ub}}}]{ ufpFkflnsfsf] ljsf;fy{ tof/ ul/Psf] of] e" pkof]u of]hgfnfO{ e" pkof]u kl/ifb u7g u/L sfof{Gjog ug{ ;lsg]5 . o; cl3 ;/f]sf/jfnfx?;Fu 5nkmn u/L e" pkof]u kl/ifbsf] lg0f{o cg';f/ sfof{Gjog ug{ jf juL{s[t e" pkof]nfO{ kl/jt{g ug{ ;lsg]5 .