Skip to main content

अपाङ्गताको आधारमा जनसंख्या विवरण

कुल जनसंख्यामा जम्मा ५४८ जना अपाङ्गता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। बोल्न वा सुन्न नसक्ने जम्मा ६८ जना, वौद्धिक अपाङ्गता भएका ५२ जना र श्रवण दृष्टीविहीन भएका जम्मा ८ जना मात्र छन् ।

 अपाङ्गताको स्थिति

वडा नं

१०

११

जम्मा

अपाङ्गता नभएको

४३०१

४४७४

२७०२

३६८०

४६९५

४८४१

२५१६

३०७४

४०९०

२९३७

४४४२

४१७५२

दृष्टिविहीन (आँखा नदेख्ने)

 

२५

मनोसामाजिक अपाङ्गता

 

 

 

 

 

 

 

१४

वोल्न तथा सुन्न नसक्ने (बहिरा)

१२

 

११

१३

 

 

२३

६८

वौद्धिक अपाङ्गता

१६

 

 

१३

५२

शारीरिक अपाङ्गता

८९

१४

१७

५८

१०१

३४

२०

३५९

श्रवण दृष्टीविहीन

 

 

 

 

 

 

 

 

स्वर वोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता (भकभके)

 

 

 

२२

जम्मा

४४२६

४४९७

२७१५

३७०३

४७८८

४९६५

२५२६

३०८६

४१०१

३०१९

४४७४

४२३००