Skip to main content

जलस्रोत तथा जलाधर क्षेत्र

१ प्रमुखजलाधार र उपजलाधारको अवस्था

गाउँपालिकाका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा वडाहरूमा फैलिएर रहेका नदी, खोलानाला तथा पोखरीहरूले विभिन्न किसिमका जलचरहरू र पंछीहरूलाई सुरक्षित बासस्थानको रूपमा आश्रय दिइरहेको पाइन्छ। साथै यस्ता जलाधार क्षेत्रबाट पशुहरूले पानी पिउने र किसानहरूले समेत सिँचाइको लागि पानीको प्रयोग गर्दछन्। मानव वस्तीको क्रमिक विकास भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, वनजंगल विनास, प्राकृतिक प्रकोप आदिले प्राकृतिक जलक्षेत्रहरू सुक्ने साथसाथै नदी नाला तथा खोला छेउछाउ अव्यवस्थित बसोबास र त्यहाँबाट निस्किएका फोहोर र ढलको उचित व्यवस्थापन अभावले नदी तथा खोलाको स्वरुप वातावरण बिग्रिएको देखिन्छ । त्यसकारण यी प्राकृतिक ताल तलाउ तथा खोलानालालाई उचित व्यवस्थापन र संरक्षण गरी पर्यटकीय आकर्षकको केन्द्रको रुपमा विकसित गर्दै लैजानुपर्छ। यसै सन्दर्भमा खोलाको उद्गम महाभारत हुँदै यस गाउँपालिकाको साविकका गा.वि.स.हरुलाई समेट्दै बग्ने नदीहरु निम्न प्रकार रहेका छन् ।

२ पानीको मुहान सम्बन्धी विवरण

खानेपानीको श्रोतको विवरण

vfg]kfgL d'xfg btf{sf] gfd

;~rfns jf cWoIfsf] gfd

7]ufgf

;Dks{ gDj/

 
 

>L 88'jf vfg]kfgL  tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt

cDa/ axfb'/ v8\sf

tLgkf6g,@,88'jf

९८०४८१४७१७

 

>L 9'+u|] cjn vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt

दान कुमारी लामिछाने

tLgkf6g,१०अवल

९८२८८७७१९४