Skip to main content

शिक्षक तथा शैक्षिक जनशक्ति विवरण

विद्यालयगत शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी विवरण-२०७९

वडा नं.

क्र.स

विद्यालयको नाम, ठेगाना

प्रा.वि

नि.मा.वि

मा.वि

उ.मा.शि

बाल विकास

लेखा
सहायक

सहयोगी

प्रदेश
अनुदान
(९-१०)

संघीय
अनुदान
(९-१०)

संघीय
अनुदान
(६-८)

स्वीकृत

राहत

स्वीकृत

राहत

स्वीकृत

राहत

सरस्वती प्रा.वि नेपालेशिखर

कामनेश्वरी प्रा.वि लङ्गुरदोभान

गोरेसिद्ध प्रा.वि ठकुरीटार

बालदिप प्रा.वि हात्तिसार

बालज्योति प्रा.वि झुङा

विश्वदीप प्रा.वि जखनी

कमला मा.वि छरछरे

गौरीशंकर प्रा.वि आलमपुर

चन्द्रावति मा.वि बेलघारी

१०

हिमशिखर प्रा.वि क्वान्द्रे

११

जोरबारही प्रा.वि.बाघमारा

१२

जयपुष्प प्रा.वि पहिरे

१३

भवानी मा.वि भीमस्थान

१४

सरस्वती मा.वि हिलेपानी

१५

बालकल्याण प्रा.वि डडुवा

१६

बाललहरी प्रा.वि टाउकेडाँडा

१७

कालिकादेवी प्रा.वि छिर्लिङबास

१८

भानु नि.मा.वि बोक्से

१९

विश्वज्योति प्रा.वि कोलडाँडा

२०

पाटनदेवी मा.वि कोटगाउँ

२१

प्रगतिशिल प्रा.वि राम्चे

२२

जनता प्रा.वि जोगे

२३

नि.मा.वि तीनपाटन बालाजोर

२४

नि.मा.वि नौमुरेबगैचा

२५

नवजागरण प्रा.वि दर्केडाँडा

२६

नि.मा.वि सिम्ले

२७

मा.वि सान्दाने जरायोटार

२८

जनसेवी प्रा.वि लुभु

२९

सुर्योदय प्रा.वि बागथला

३०

मा.वि सिसाबोट

३१

प्रा.वि लङ्गुर नर्कटे

३२

कालिका मा.वि लङ्गरछविसे

३३

प्रा.वि डुम्रेवेसी

३४

प्रा.वि लङ्गरखोला

३५

प्रा.वि जरायोटार

३६

शान्तेश्वरी प्रा.वि सनिटार

३७

मा.वि मझुवादोभान

३८

मा.वि गैरिखानी

३९

धापकालि नि.मा.वि धाप

४०

घ्याम्पादेवी नि.मा.वि घ्याम्पा

४१

चंडेश्वरी प्रा.वि चदाहा कोप्चे

४२

चम्पादेवी मा.वि गडाम्रे

४३

जनता प्रा.वि भलायोडाँडाँ

४४

प्रा.वि अर्मले

४५

प्रा.वि विजयरपुर

४६

प्रगतिशिल प्रा.वि गल्छि

४७

प्रा.वि उपिन्थुम्का

४८

सिद्धेश्वरी प्रा.वि हर्राभन्ज्याङ

४९

हिराथुम्की मा.वि तोश्रामखोला

५०

नि.मा.वि तिखेढुङ्गा

५१

दीनदयाल प्रा.वि सल्ले

५२

ध्रुवतारा प्रा.वि पिपलडाँडा

५३

नवज्योति प्रा.वि पत्यानी

५४

भीमसेन नि.मा.वि तिल्पुङडाँडा

५५

मा.वि महभिर

५६

नि.मा.वि जोगिडाँडा

५७

वाक्सुुखोला प्रा.वि गहते

५८

कृष्ण प्रा.वि जुके

५९

प्रा.वि लायोगाउँ

६०

पिपलडाँडाँ प्रा.वि सिउडीबोट

६१

बेङ्कटेश्वर मा.वि बाहुनतिल्पुङ

६२

प्रा.वि आहालडाँडा

६३

जनसेवा मा.वि रिठ्ठे

६४

प्रा.वि खरूकीडाँडा

६५

जनज्योति नि.मा.वि डुम्रे

६६

नि.मा.वि बाङरिङ रातमाटा

६७

जनकल्याण प्रा.वि चारघरे

६८

मा.वि बतासे आँपटार

६९

मा.वि आम्बोटे

७०

सरस्वती प्रा.वि डाँडाखर्क

७१

नारायणपुर प्रा.वि

७२

मुक्ति प्रा.वि सालुके

१०

७३

प्रा.वि ढुङ्ग्रेअवल

७४

नि.मा.वि लङ्गरडाँडा

७५

जनजागरण प्रा.वि गोरभन्ज्याङ

७६

प्रा.वि माथिल्लो पचरङ

७७

डम्बर प्रा.वि सिकारीडाँडा

७८

मा.वि बाङरिङफेदी

७९

लक्ष्मी प्रा.वि केराबारी

८०

बाल प्रा.वि गिजनचौर

११

८१

राज्यलक्ष्मी प्रा.वि दर्लामीटार

८२

प्रा.वि ज्यामजिम

८३

मा.वि लाम्पनबतासे

८४

जनप्रेमी मा.वि स्याङती

८५

मा.वि हलिडाँडा

८६

जनसेवा प्रा.वि लम्सारडाँडा

८७

प्रा.वि लाम्पनडाँडाँ

८८

प्रा.वि चकमके

८९

गौरीशंकर प्रा.वि वस्तिपुर

जम्मा

१४६

१३१

१८

२३

२३

१३

१७

६६

२१

९०

१०

२२

 

k|yd

l4tLo

t[tLo

c:yfoL

/fxt

hDdf

cfwf/e"t-!-%_

३९

५४

२०

१३०

२४६

cfwf/e"t-^-*_

११

२३

४१

dfWolds-(-!)_

१०

१३

३६

dfWolds-!!-!@_

१७

१७

afnljsf;

६६

६६

sd{rf/L

२१

२१

;xof]uL

९०

९०