Skip to main content

आर्थिक अवस्था

प्राविधिक, सीपयुक्त तथा विशेष दक्षता भएका मानव संशाधनको विवरण

प्राविधिक सीपयुक्त तथा विशेष दक्षता भएका मानव संशाधन जम्मा २१११ जस मध्ये कृषि सम्बन्धी सीप भएका म...

मुख्य पेशा सम्बन्धी विवरण

१० वर्ष माथिको कुल जनसंख्या ३५०८८ मा कृषि तथा पशुपालन पेशामा संलग्न जनसंख्या १३६७५ छन् । वेरोजगार...

औसत आम्दानी विवरण

यस गाउँपालिकामा आर्थिक रुपमा पहिलो स्थानमा वडा नं. ११ रहेको छ । जसको औषत वार्षिक आम्दानी ३ लाख ६१...

औसत खर्च तथा बचत विवरण

बिवरण जम्मा रकम (रू) औसतप्रति पारिवार आम्दानी २३४२३७.७६ औसतप...

विपन्नता स्तरीकरण विवरण

यस गाउँपालिकाको कुल घरधुरी जम्मा ८१३६ मध्ये पारिवारिक ऋण भएको घरधुरी जम्मा ४९९५ र पारिवारिक ऋण नभ...

खाद्यान्न सुरक्षाको अवस्था

आफैले उत्पादन गरेको कृषि उपजबाट १ वर्ष वा सो भन्दा बढी खान पुग्ने घरधुरी जम्मा ४८० छन् । ४ देखि ६...

आवास संरचना विवरण

यस गाउँपालिकामा आफ्नै घरमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ८०७६ छन्। कुल परिवार संख्याको ९९ प्रतिशत परिवारक...

गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या

वार्षिक आय २ लाख भन्दा कम भएका जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या मानिएको छ। सो अनुसार व...

बेरोजगार सम्बन्धी विवरण

यस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्याको करिब ४९ प्रतिशत जनसंख्याले आर्थिक रुपमा आय नहुने पेशामा संलग्न रहे...

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको विवरण

यस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका जनसंख्या जम्मा १३०९ रहेका छन्। जसमध्ये सबैभ...

सुकुम्बासी सम्बन्धी विवरण

यस गाउँपालिकाको कुल परिवार संख्या मध्ये आफ्नो नाममा घर तथा जग्गा केही पनि नभएका परिवार संख्या जम्...

गाउँपालिकाको भू-उपयोगको वर्तमान अवस्था

तीनपाटन गाउँपालिकाको कुल २७९९९.४६ हेक्टर जमिन मध्ये वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र १९१०३.८३ हे. छ भने कृ...

तीनपाटन गाउँपालिकाको आगामी १५ वर्षको भूउपयोगको वडागत प्रक्षेपण

तीनपाटन गाउँपालिकाको आगामी १५ वर्ष को भू उपयोग लै प्रक्षेपण गर्दा कृषि क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र...

प्रकोप तथा जोखिम क्षेत्र

rbfxf vf]nf sl/8f]/ hf]lvd, cfFku}/L 6f]n klx/f] hf]lvd, ebf}/] 6f]n klx/f] hf]lvd,rf}tf/] ufFp, ...

प्रत्यक्ष स्वयम् कृषि कार्य गर्ने परिवारको विवरण

कुल परिवार संख्या मध्ये कृषि कार्यमा सक्रिय परिवार संख्या ५८७३ र वडागत हिसाबमा वडा नं २ मा धेरै प...

खाद्यान्न बालीमा लाग्ने रोग तथा कीरा

गाउँपालिकाको कृषि उत्पादनमा धान, गहुँ, मकै, दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफूल आदि नै रुपमा रहेको छ। सामा...

पशुपन्छिमा लाग्ने रोग तथा कीरा

कृषकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको पशुपंक्षीहरूको पालन यस गाउँपालिकामा पनि आम्दानीको स...

पर्यटकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरुको विवरण

पर्यटकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरुको विवरण गाउँपालिकाका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा वडाहरूमा फै...

व्यापार र व्यवसाय सम्बन्धी विवरण

  व्यापार र व्यवसाय सम्बन्धी विवरण                    कृषि फर्म ५६ ...

सहकारी सम्बन्धी विवरण

tLgkf6g ufpFkflnsf ;fdflhs Zffvf cGtu{t xfn;Dd btf{ ePsf ;xsf/Lx?sf] ljj/0f qm=; bt...