Skip to main content

सामाजिक अवस्था

शैक्षिक तथा मानव संशाधन विकास

१५ वर्ष माथिका लेखपढ गर्न नसक्ने जनसंख्या ६०१८ छन्। यस गाउँपालिकामा १५ वर्ष माथिका लेखपढ गर्न सक्...

तहगतरुपमा शैक्षिकसंस्था / विद्यालय र विद्यार्थी विवरण

 तहगतरुपमा शैक्षिकसंस्था / विद्यालय र विद्यार्थी विवरण txut lzIfs, sd{rf/L ljj/0f -z}=; @)&&_ ...

विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका तहगत छात्रछात्राको विवरण

यस गाउँपालिकामा प्राथमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी ३८७२, निम्नमाध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी २२...

शिक्षक तथा शैक्षिक जनशक्ति विवरण

विद्यालयगत शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी विवरण-२०७९ वडा नं. क्र.स विद्यालयको न...

स्वास्थ्य तथा पोषण

स्वास्थ्यसंस्थाको विवरण ⮚             बेलघारी प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र ⮚             लाम्‍प...

खानेपानी तथा सरसफाई

१ खानेपानी सुविधाको अवस्था यस गाउपालिकामा मुख्य पानीको स्रोतको रुपमा कम्पाउन्डमा जडित पाइपधाराला...

महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरण

१ लिङ्ग अनुसार बालविवाह (अठार वर्षमुनिका) यस गाउँपालिकामा जम्मा ४२३०० जनसंख्या मध्ये ३८ जनाको बा...