Skip to main content

विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका तहगत छात्रछात्राको विवरण

यस गाउँपालिकामा प्राथमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी ३८७२, निम्नमाध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी २२८४ र माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी ११४६ छन्। अन्य तहको अनुपातमा निम्न माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन धेरै बालबालिकाले गर्ने गरेका छन भने माध्यमिक तहमा पुगेपछि कमले अध्ययन गर्ने गरेका छन्।

k|fydLs tx

ljBfyL{

lgDg dfWolds tx

ljBfyL{

dfWolds tx

ljBfyL{

छात्रा

१९५७

छात्रा

११४५

छात्रा

६३६

छात्र

१९१५

छात्र

११३९

छात्र

५१०

जम्मा

३८७२

जम्मा

२२८४

जम्मा

११४६

 

..५ क्याम्पस तथा प्राविधिक शिक्षालय र अध्ययनरत छात्रछात्राको विवरण

qm=;

SofDk;sf] gfd

:yfg

;+rflnt ;+sfo

tx

!

tLgkf6g ax'd'lv SofDk;

tLgkf6g @, eLd:yfg

lzIff, jfl0fHo

:gfts

@

nfDkg6f/ ax'd'lv SofDk;

tLgkf6g !!, nfDkg6f/

lzIff, jfl0fHo

:gfts, :gftsf]Q/

#

lqk'/]Zj/ lzIff SofDk;

tLgkf6g *, afx'gltNk'ª

lzIff

:gfts