Skip to main content

आवास संरचना विवरण

यस गाउँपालिकामा आफ्नै घरमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ८०७६ छन्। कुल परिवार संख्याको ९९ प्रतिशत परिवारको आफ्नै घर रहेको देखियो भने जम्मा १ प्रतिशतको मात्र आफ्नो घर नभएको देखियो । RCC घरमा बसोबास गर्ने घरधुरी २०५८ छन् भने माटोको घरमा बसोबास गर्ने घरधुरी २९८४ । अन्य विवरण तपसिलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

 

 

घर

वडा नं

१०

११

जम्मा

भएको

८५३

९०३

५२७

७३२

९१५

८५२

४४४

६४५

७८७

५७१

८४७

८०७६

नभएको

१०

 

११

१५

 

 

१६

६०

जम्मा

८५५

९१३

५२८

७३२

९२६

८६७

४४४

६४६

७८७

५८७

८५१

८१३६

 

 

वडा नं

हाल बसोबास गरेको घर

१०

११

जम्मा

काठको खम्बा

७०८

६०२

३९१

३३०

 

२१२

६४

१२२

२२९

२६७३

फ्रेमस्ट्रक्चर

९१

 

१२

 

 

 

३७

१५३

माटो र ढुङ्गा

११

३१८

३८१

२०३

३८६

४१५

२९४

५३७

१७८

२५७

२९८४

लोड वेयरिङ्ग

१४२

 

७८

३७

 

 

 

 

२६८

सिमेन्ट रढुङ्गा

४९

१५८

१९१

२६५

२९१

१३७

२९

१३९

१८५

२८७

३२७

२०५८

जम्मा

८५५

९१३

५२८

७३२

९२६

८६७

४४४

६४६

७८७

५८७

८५१

८१३६