Skip to main content

बसाइंसरार्इ सम्बन्धी विवरण

   

बसार्इ सरार्इ

वडा नं

१०

११

जम्मा

बसाई सरी आएको परिवार

१७

१६

१९

१२

 

१०

११

२५

१२४

बसाई सरी आएको जनसंख्या

४६

५७

१३

१४

६४

३६

 

२८

३८

८६

३८३

बसाई सरी जाने परिवार

३७

१९

१९

३५

४४

४८

१६

२५

४८

१४

३२

३३७

बसाई सरी जाने जनसंख्या

१११

६१

६७

१०८

१६९

१५८

५७

७८

१८५

४०

११४

११४८