Skip to main content

सुकुम्बासी सम्बन्धी विवरण

यस गाउँपालिकाको कुल परिवार संख्या मध्ये आफ्नो नाममा घर तथा जग्गा केही पनि नभएका परिवार संख्या जम्मा १४७५ रहेका छन्। यो कुल घरधुरीको १८ प्रतिशत परिवार सुकुम्बासी रहेका छन्। वडा नं.६ मा धेरै परिवार संख्या सुकुम्बासी रहेका छन्। यसको मतलब आर्थिक रुपमा कमजोर परिवार वडा नं. ६ मा रहेको देखियो।

 

वडा नं

परिवारको कुनै सदस्यको नाममा जग्गा जमिन

१०

११

जम्मा

७१५

८९३

५०७

६०६

८५१

४३२

३४४

५३०

६३८

४२४

७२१

६६६१

छैन

१४०

२०

२१

१२६

७५

४३५

१००

११६

१४९

१६३

१३०

१४७५

जम्मा

८५५

९१३

५२८

७३२

९२६

८६७

४४४

६४६

७८७

५८७

८५१

८१३६

 

 

वडा नं

सुकुमबासीको विवरण

१०

११

जम्मा

२० बर्ष भन्दा कम समय देखी

५०

१६

१४

३८

२९०

४३

५५

१०८

१२

७२

७०४

२० बर्ष भन्दा बेसी र ४० बर्ष भन्दा कम समय देखी

४६

११

३२

१४२

३४

३९

३५

१०५

४३

४९१

४० बर्ष भन्दा बेसी र ६० बर्ष भन्दा कम समय देखी

३३

 

 

१८

२२

१५

४३

१४८

६० बर्ष भन्दा बेसी समय देखी

११

९३

 

१३२

जम्मा

१४०

२०

२१

१२६

७५

४३५

१००

११६

१४९

१६३

१३०

१४७५