Skip to main content

गाउँपालिकाको भू-उपयोगको वर्तमान अवस्था

तीनपाटन गाउँपालिकाको कुल २७९९९.४६ हेक्टर जमिन मध्ये वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र १९१०३.८३ हे. छ भने कृषि योग्य जमिनले ९६१९.०८ हे.ओगटेको छ। त्यसैगरी नदी नाला ताल तलैयाले ५९१.९ हें , आवास क्षेत्रले ३३८.७३ हे. क्षेत्रफल समेटेको छ । यस गाउँपालिकाको वर्तमान भुउपयोगको विस्तृत विवरणलाई  तलको तालिकामा देखाइएको छ ।

Tfflnsf  M ufpFkflnsfsf]] e"–pkof]usf] jt{dfg cj:yf

e"pkof]u jlu{s/0f

hDdf If]qkmn -x]=_

s[lif If]q

७६१९.०८

Aoj;flos If]q

.८७

wfld{s tyf ;f+:s[lts If]q

.४८

jg tyf ag:ktL If]q

१९१०३.८३

cf}Bf]lus If]q

.३३

;fj{hflgs If]q

२७६.८४

cfjf; If]q

३३८.७३

glb tyf tfn tn}of

५९१.९३

cGo

५८.३७

hDdf If]qkmn-x]=_

२७९९९.४६

 

भुउपयोगको वडागत अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने वन तथा वनस्पतिले ओगटेको भुभाग १९१०३.८३ हे. छ जसमा वडा नं. ८ मा मात्र ८३३.३४ हे. रहेको छ ।त्यसै गरी वर्तमान भुउपयोगमध्ये ७६१९.०८ हे कृषियोग्य भुभागमध्ये वडा नं. ६ र ९ मा सीमित कृषियोग्य जमिन भए तापनि बाँकी सवै वडा हरुमा कृषियोग्य भुभागको लगभग समान वितरण पाइन्छ । यसै गरी नदी ताल तलैयाले ५९१.९३ हे. भुभाग ओगटेकोमा १३७.०१ हे. वडा नं १ मा तथा १००.६४ हे. भने वडा नं. २ मा रहेको छ । एवं रीतले गाउँपालिकाको ३३८.७३ हे. आवास क्षेत्र मध्ये ५४.२६ हे. वडा नं. २ मा पर्छ भने अन्य सवै वडाहरुमा उल्लेख्य परिमाणमा आवास क्षेत्र विस्तारित भएको छ । 

तीन पाटन गाउँपालिकाको भुउपयोगको वर्तमान अवस्थालाई निम्नानुसारका तालिका तथा चित्रका रुपमा देखाइएको छ ।

Tfflnsf  M j8fcg';f/ e"–pkof]usf] jt{dfg cj:yf

e"pkof]u jlu{s/0f

१०

११

hDdf If]qkmn-x]=_

s[lif If]q

७३२.२४

६१५.७६

६४६.२५

७९४.६९

६८३.४९

११३७.९७

३२२.६२

६५८.७२

१०५९.७०

३४८.४७

६१९.१७

७६१९.०८

Aoj;flos If]q

.१८

.५६

.२३

.६२

.०९

.०७

.०९

.३१

.०५

.४४

.२४

.८७

wfld{s tyf ;f+:s[lts If]q

.०८

.३०

.१३

.१०

.२०

.०५

.१३

.१०

.१२

.०२

.२५

.४८

jg tyf ag:ktL If]q

२९७०.२०

१३३७.०४

१७५४.९६

८३३.३४

२३१०.५२

२१६४.३६

१२३५.२६

१२७१.९६

२९९८.००

११९३.३८

१०३४.८१

१९१०३.८३

glb tyf tfn tn}of

१३७.०१

१००.६४

३८.१०

२२.४२

८५.१७

४५.१८

२२.३०

२७.७९

६७.७६

२५.८३

१९.७३

५९१.९३

cf}Bf]lus If]q

 

.२८

 

 

.०४

 

 

 

 

 

 

.३३

cGo

.०५

.४१

.२४

.२८

.००

 

.८५

.०६

२८.४३

.४१

.६२

५८.३७

;fj{hflgs If]q

२९.२४

२०.९८

२४.५०

२०.७८

२७.८३

२९.६३

१७.०६

२९.१२

३०.५५

१८.६७

२८.४७

२७६.८४

cfjf; If]q

३६.००

५४.२६

२२.७२

२८.६८

३६.५३

३६.८४

२१.०१

२९.१२

३१.००

१८.९७

२३.५७

३३८.७३

hDdf If]qkmn-x]=_

३९०८.९९

२१३२.२४

२४८७.१३

१७००.९२

३१५०.८८

३४१४.११

१६२१.३१

२०२०.१९

४२१५.६१

१६०८.१९

१७४१.८७

२७९९९.४६

Tfflnsf  M j8fsf] e"–pkof]usf] jt{dfg cj:yf