Skip to main content

औसत खर्च तथा बचत विवरण

बिवरण

जम्मा रकम (रू)

औसतप्रति पारिवार आम्दानी

२३४२३७.७६

औसतप्रति पारिवारबार्षिक खर्च

१२८८२२.४९

औसतप्रति पारिवार बचत

१०५४१५.२७

औसत प्रति पारिवार परिवारिक ऋण

३२९६२९.७०

वडा नं

औसत बार्षिक आम्दानी

औसत बार्षिक खर्च

औसत बार्षिक बचत

२१६२५८

१२९५१३.४५

८६७४५.०३१५८

३१०५६४

१७१२४४.३६

१३९३१९.७१५२

९४३५१

६०६६६.६७

३३६८४.४६९७

१६३२४६

७६३७३.०२

८६८७२.८८२५१

२६२००४

१३१००१.०८

१३१००३.२५३५

२१५३६५

११५९५४.३३

९९४१०.४९५९६

१४७४९४

७२८९४.७०

७४५९८.९९७७५

१५६४६४

८६३७६.१६

७००८७.५०१५५

१९४२२०

११६२२३.६३

७७९९६.१८८०६

१०

३५९८७९

२०३९४७.१९

१५५९३१.८५६९

११

३६१९२६

२०१९९०.६०

१५९९३५.३७०२

सरदर औसत

२३४२३८

१२८८२२.४९

१०५४१५.२७११