Skip to main content

तीनपाटन गाउँपालिकाको आगामी १५ वर्षको भूउपयोगको वडागत प्रक्षेपण

तीनपाटन गाउँपालिकाको आगामी १५ वर्ष को भू उपयोग लै प्रक्षेपण गर्दा कृषि क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र र आवास क्षेत्रमा ब्यापक परिवर्तन आउने देखिन्छ।  हाल ७६१९.०८ हेक्टर मा फैलिएको कृषि योग्य भूभाग ६६२.३१ हेक्टर मा सिमित हुने देखिन्छ।  त्यसको बिपरित व्यवसायिक क्षेत्र ८.८७ हेक्टर बाट बढेर १९४.६७ हेक्टर मा फैलिने छ ।  त्यस्तै हाल ३३८.७३ हेक्टरमा फैलिएको आवास क्षेत्र ११४४.९९ हेक्टर मा बिस्तारित हुने देखिन्छ।  यसरि व्यापक रुपमा आवास क्षेत्र बढ्नु र खेतियोग्य जमिन घट्नुमा बढ्दो सहरीकरण र जमिनको  चक्लाबन्दी गरि घरेडीमा परिवर्तन गराउनु नै रहेको छ ।  यस बाहेक अन्य भू उपयोग बर्ग हरु बन तथा बनस्पति क्षेत्र, धार्मिक एबम संस्कृतिक, सार्बजनिक, नदि तथा ताल तलैयाले ओगटेको क्षेत्रफल भने १५ बर्सका अन्तरालमा पनि लगभग उस्तै नै रहने समेत प्रक्षेपण गरिएको छ।  तीनपाटन गाउँपालिकाको आगामी १५ बर्स को भू उपयोग प्रक्षेपणको वडागत अवस्थालाई तालिका १४ र चित्रमा देखाएको छ । 


Tfflnsf M tLgkf6g ufpFkflnsfs]f cfufdL !% jif{sf] e"pkof]usf] j8fut k|If]k0f

e"pkof]u ju{

१०

११

hDdf
If]qkmn-x]=_

s[lif If]q

६३८.८०

४५१.७३

५४१.००

६८०.०८

६२५.२१

१०५१.७७

२९३.७५

५७७.८९

९९३.५०

३२४.५८

४४९.००

६६२७.३१

Aoj;flos If]q

१५.६१

.२५

५३.१२

५४.४५

.९७

१२.१२

.०९

.०१

.४९

.९६

३०.६२

१९४.६७

wfld{s tyf ;f+:s[lts If]q

.०८

.३०

.१३

.१०

.२०

.०५

.१३

.१०

.१२

.०२

.२५

.४८

jg tyf ag:ktL If]q

२९७०.२०

१३३७.०४

१७५४.९६

८३३.३४

२३१०.५२

२१६४.३६

१२३५.२६

१२७१.९६

२९९८.००

११९३.३८

१०३४.८१

१९१०३.८३

cf}Bf]lus If]q

.००

.००

.००

.००

.३३

.००

.००

.००

.००

.००

.००

.३३

cGo

.०५

.४१

.२४

.२८

.००

.००

.८५

.०६

२८.४३

.४१

.६२

५८.३६

;fj{hflgs If]q

२९.२४

२०.९८

२४.५०

२०.७८

२७.८३

२९.६३

१७.०६

२९.१२

३०.५५

१८.६७

२८.४७

२७६.८४

cfjf; If]q

११४.००

२०९.८८

७५.०८

८९.४७

९२.९४

१११.०१

४९.८८

१०४.२५

९१.७७

३७.३५

१६९.३६

११४४.९९

glb tyf tfn tn}of

१३७.०१

१००.६४

३८.१०

२२.४२

८५.१७

४५.१८

२२.३०

२७.७९

६७.७६

२५.८३

१९.७३

५९१.९३

hDdf If]qkmn-x]=_

३९०८.९९

२१३०.२४

२४८७.१३

१७००.९२

३१५०.८८

३४१४.१२

१६२१.३१

२०२०.१९

४२१५.६१

१६०८.१९

१७४१.८७

२७९९९.४७

lrqM tLgkf6g ufpFkflnsfsf]] cfufdL !% jif{sf] e"pkof]usf] k|If]k0f gSzf