Skip to main content

प्रत्यक्ष स्वयम् कृषि कार्य गर्ने परिवारको विवरण

कुल परिवार संख्या मध्ये कृषि कार्यमा सक्रिय परिवार संख्या ५८७३ र वडागत हिसाबमा वडा नं २ मा धेरै परिवार संख्या जम्मा ८४५ परिवार प्रत्यक्ष स्वयम् कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन्।

 

वडा नं

प्रत्यक्ष स्वयम् कृषि

१०

११

जम्मा

गर्ने परिवार संख्या

६४८

८४५

४७०

३६३

८६९

७४

१९८

५३१

६४४

५००

७३१

५८७३

नगर्ने परिवार संख्या

२०७

६८

५८

३६९

५७

७९३

२४६

११५

१४३

८७

१२०

२२६३

जम्मा

८५५

९१३

५२८

७३२

९२६

८६७

४४४

६४६

७८७

५८७

८५१

८१३६