Skip to main content

तहगतरुपमा शैक्षिकसंस्था / विद्यालय र विद्यार्थी विवरण

 तहगतरुपमा शैक्षिकसंस्था / विद्यालय र विद्यार्थी विवरण

txut lzIfs, sd{rf/L ljj/0f -z}=; @)&&_

 

k|yd

l4tLo

t[tLo

c:yfoL

/fxt

hDdf

cfwf/e"t-!–%_

३९

५४

२०

१३०

२४६

cfwf/e"t-^–*_

११

२३

४१

dfWolds-(–!)_

१०

१३

३६

dfWolds-!!–!@_

१७

१७

afnljsf;

६६

६६

sd{rf/L

२१

२१

;xof]uL

९०

९०

 


तीनपाटन गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय विवरण-२०७९

वडा नं.

क्र.स

विद्यालय कोड नं.

विद्यालयको नाम

सञ्चालित कक्षा

प्रधानाध्यापकको नाम, थर

विद्यार्थी संख्या
शै.स२०७८

विद्यार्थी संख्या
शै.स२०७९

२०००७०००१

सरस्वती प्रा.वि नेपालेशिखर

-

धनपति घिमिरे

२७

२५

२०००७०००२

कमानेश्वरी प्रा.वि लङ्गुरदोभान

-

काशीनाथ दाहाल

६०

५८

२०००७०००३

गोरेसिद्ध प्रा.वि ठकुरीटार

-

हेमप्रसाद दाहाल

३६

३५

२०००७०००४

बालदिप प्रा.वि हात्तिसार

-

मंजु कुमारी काफ्ले

५९

५१

२०००७०००५

बालज्योति प्रा.वि झुङा

-

घनश्याम अधिकारी

२४

३०

२०००७०००६

विश्वदीप प्रा.वि जखनी

 

 

२०००७०००७

कमला मा.वि छरछरे

-१०

दुर्गाप्रसाद काफ्ले

३१३

३०८

२०००७०००८

गौरीशंकर प्रा.वि आलमपुर

-

लोहरमान माझी

४९

६६

२०००७०००९

चन्द्रावति मा.वि बेलघारी

-१२

चेत बहादुर तामाङ

३४२

३१६

१०

२०००७००१०

हिमशिखर प्रा.वि क्वान्द्रे

-

चतुरमान ग्यावा

११

२०००७००११

जोरबारही प्रा.वि.बाघमारा

-

कमल आले

२९

१८

१२

२००१००००१

जयपुष्प प्रा.वि पहिरे

-

सिर्जना मानन्धर

७६

६२

१३

२००१००००७

भवानी मा.वि भीमस्थान

-१२

पवनराज दाहाल

५६७

५४५

१४

२००१००००८

सरस्वती मा.वि हिलेपानी

-१०

आकाश राना मगर

२८८

२६४

१५

२००१०००१०

बालकल्याण प्रा.वि डडुवा

-

भगवती दाहाल

६६

५४

१६

२००१००००५

बाललहरी प्रा.वि टाउकेडाँडा

-

डिका कुमारी खतिवडा

२९

२१

१७

२००१००००२

कालिकादेवी प्रा.वि छिर्लिङबास

-

होम बहादुर घलान

१७

१९

१८

२००१००००३

भानु नि.मा.वि बोक्से

-

खिल बहादुर मगर

४७

४४

१९

२००१००००४

विश्वज्योति प्रा.वि कोलडाँडा

-

राम बहादुर भोलन

३६

३१

२०

२००१००००६

पाटनदेवी मा.वि कोटगाउँ

-१०

शुक्र बहादुर तामाङ

२२०

२२२

२१

२००१००००९

प्रगतिशिल प्रा.वि राम्चे

-

बुद्धिराज सत्याल

१३

१२

२२

२००१०००११

जनता प्रा.वि जोगे

-

गोपाल बहादुर पौडेल

६१

५१

२३

२००२००००१

नि.मा.वि तीनपाटन बालाजोर

-

लोकनाथ अधिकारी

८७

९४

२४

२००२००००५

नि.मा.वि नौमुरेबगैचा

-

रीता कुमारी पुलामी

६७

७२

२५

२००२००००८

नवजागरण प्रा.वि दर्केडाँडा

-

सुसिला पहाडी

४२

४२

२६

२००२०००११

नि.मा.वि सिम्ले

-

ज्ञान प्रसाद पहाडी

८३

७१

२७

२००२०००१२

मा.वि सान्दाने जरायोटार

-१०

गोपाल बहादुर क्यापछाकी

१९७

१८३

२८

२००२०००१४

जनसेवी प्रा.वि लुभु

-

निल बहादुर परियार

६४

६०

२९

२००२०००१५

सुर्योदय प्रा.वि बागथला

-

रमेश सिदाली

४३

४१

३०

२००२००००२

मा.वि सिसाबोट

-१०

दिल बहादुर लामिछाने

१५१

१४५

३१

२००२००००३

प्रा.वि लङ्गुर नर्कटे

-

दिल बहादुर श्रेष्ठ

६४

५४

३२

२००२००००४

कालिका मा.वि लङ्गुरछविसे

-१२

कृष्ण बहादुर बस्नेत

३३३

१८९

३३

२००२००००६

प्रा.वि डुम्रेवेसी

-

देवी कुमारी पूर्वछाने

४३

४३

३४

२००२००००७

प्रा.वि लङ्गुरखोला शहरे

-

बलराम तामाङ

३८

३२

३५

२००२००००९

प्रा.वि आम्बोटे जरायोटार

-

चुडा बहादुर बस्नेत

४१

४१

३६

२००२०००१०

शान्तेश्वरी प्रा.वि सनिटार

-

तारा प्रसाद दाहाल

५३

४१

३७

२००२०००१३

मा.वि मझुवादोभान

-१२

रघुनाथ बास्तोला

५४०

४८७

३८

२०००४०००१

मा.वि गैरिखानी

-१०

युवराज कार्की

१५२

१४१

३९

२०००४०००२

धापकालि नि.मा.वि धाप

-

खिल बहादुर पूर्वछाने

५७

५१

४०

२०००४०००३

घ्याम्पादेवी नि.मा.वि घ्याम्पा

-

सन्तोष परियार

१०७

९७

४१

२०००४०००४

चंडेश्वरी प्रा.वि चदाहा कोप्चे

-

सोम कुमारी रजान

४१

३७

४२

२०००४०००५

चम्पादेवी मा.वि गडाम्रे

-१०

कुल बहादुर थापा

३२०

३१८

४३

२०००४०००६

जनता प्रा.वि भलायोडाँडाँ

-

होम बहादुर गुर्मछान

४९

४७

४४

२०००४०००७

प्रा.वि अर्मले

-

हरिलाल श्रेष्ठ

३४

२७

४५

२०००४०००८

प्रा.वि विजयपुर

-

भीम बहादुर राना

३२

२८

४६

२०००४०००९

प्रगतिशिल प्रा.वि गल्छि

-

यसोदा मगर

२८

२७

४७

२०००४००१०

प्रा.वि उपिन्थुम्का

-

शम्भु विक्रम थापा

५०

५४

४८

२०००४००११

सिद्धेश्वरी प्रा.वि हर्राभन्ज्याङ

-

पुष्प बहादुर सिदाली

२२

१८

४९

२००५३०००१

हिराथुम्की मा.वि तोश्रामखोला

-११

सिद्धप्रसाद अधिकारी

४०४

३८७

५०

२००५३०००२

नि.मा.वि तिखेढुङ्गा कालिमाटी

-

नर बहादुर समाल

१२९

१४२

५१

२००५३०००३

दीनदयाल प्रा.वि सल्ले

-

रमेश प्रसाद कोइराला

४९

४४

५२

२००५३०००४

ध्रुवतारा प्रा.वि पिपलडाँडा

-

पारस काफ्ले

५३

४६

५३

२००५३०००५

जनज्योति प्रा.वि पत्यानी

-

पदम बहादुर सुनुवार

३०

२१

५४

२०००३०००१

भीमसेन नि.मा.वि तिल्पुङडाँडा

-

नारायण भण्डारी

९४

८९

५५

२०००३०००२

मा.वि महभिर

-१०

जित बहादुर तामाङ

१८५

१७५

५६

२०००३०००३

नि.मा.वि जोगिडाँडा

-

पदमलाल अधिकारी

८२

६८

५७

२०००३०००४

वाक्सुखोला प्रा.वि गहते

-

तोयानाथ बराल

४२

३७

५८

२०००३०००६

कृष्ण प्रा.वि जुके

-

केदार देवकोटा

६९

६७

५९

२०००३०००७

प्रा.वि लायोगाउँ

-

डिल्लिराम अधिकारी

८८

८२

६०

२०००३०००८

पिपलडाँडाँ प्रा.वि सिउडीबोट

-

भोजराज सापकोटा

४२

३४

६१

२०००३०००९

बेङ्कटेश्वर मा.वि बाहुनतिल्पुङ

-१२

भीमप्रसाद अधिकारी

४२१

३७९

६२

२०००३००११

प्रा.वि आहालडाँडा

-

देउतीमाया तामाङ

२१

१६

६३

२००५४०००१

जनसेवा मा.वि रिठ्ठे

-१०

रीत बहादुर खत्री

१९५

१२८

६४

२००५४०००२

प्रा.वि खरूकीडाँडा

-

चन्द्रिका मगर

४१

४१

६५

२००५४०००३

जनज्योति नि.मा.वि डुम्रे

-

देश कुमार पोखरेल

१३३

१६५

६६

२००५४०००४

नि.मा.वि बाङरिङ रातमाटा

-

मिन बहादुर आले

११५

११८

६७

२००५४०००५

जनकल्याण प्रा.वि चारघरे

-

डोर प्रसाद भण्डारी

४७

४८

६८

२००५४०००६

मा.वि बतासे आँपटार

-१०

शुक्र बहादुर तामाङ

२१८

१९५

६९

२००५४०००७

मा.वि आम्बोटे

-१२

जितेन्द्र कुमार महासेठ

४५१

४०९

७०

२००५४०००८

सरस्वती प्रा.वि डाँडाखर्क

-

पेशल भण्डारी

३५

४१

७१

२००५४०००९

नारायणपुर प्रा.वि

-

पोष्ट बहादुर वि.क

६१

५८

७२

२००५४००११

मुक्ति प्रा.वि सालुके

-

भोज कुमारी पहाडी

२७

२८

१०

७३

२००३२०००३

प्रा.वि ढुङ्ग्रेअवल

-

सनिता लामा

३१

३३

७४

२००३२०००४

नि.मा.वि लङ्गरडाँडा

-

ओमनाथ सापकोटा

१०९

१०५

७५

२००३२०००९

जनजागरण प्रा.वि गोरभन्ज्याङ

-

खड्क बहादुर पुलामी

१६

१५

७६

२००३२००१५

प्रा.वि माथिल्लो पचरङ

-

निर्मला बाराकोटी

४०

४४

७७

२००३२००१६

डम्बर प्रा.वि सिकारीडाँडा

-

गीता तिमल्सिना

३३

२८

७८

२००३२००११

मा.वि बाङरिङफेदी

-१०

ज्ञान प्रसाद तिमल्सिना

२३४

२२२

७९

२००३२००१२

लक्ष्मी प्रा.वि केराबारी

-

काशी वि.क

४५

५०

८०

२००३२००१८

बाल प्रा.वि गिजनचौर

-

कविता रखाल

२३

१७

११

८१

२००३२०००१

राज्यलक्ष्मी प्रा.वि दर्लामीटार

-

जगत प्रसाद काफ्ले

४२

३८

८२

२००३२०००२

प्रा.वि ज्यामजिम

-

भक्त बहादुर तामाङ

४४

४८

८३

२००३२०००५

मा.वि लाम्पनबतासे

-१२

सुनलाल तामाङ

७४९

७६१

८४

२००३२०००६

जनप्रेमी मा.वि स्याङती

-१२

ऋषिराज फुयाल

२७१

२२४

८५

२००३२०००७

मा.वि हलिडाँडा

-१०

प्रेम बहादुर पौडेल

१२२

१२२

८६

२००३२०००८

जनसेवा प्रा.वि लम्सारडाँडा

-

चन्द्र बहादुर खत्री

४५

४३

८७

२००३२००१०

प्रा.वि लाम्पनडाँडाँ

-

मोहन बहादुर अधिकारी

४७

५९

८८

२००३२००१३

प्रा.वि चकमके

-

हर्क बहादुर बस्नेत

९२

९७

८९

२००३२००१४

गौरीशंकर प्रा.वि बस्तीपुर

-

नेत्र कुमारी भण्डारी

३०

२६

जम्मा

१०१०९

९४२९