Skip to main content

Recently Updated Pages

खोलानाला

Tinpatan श्रोत नक्सा

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

बिध्यालय नक्सा

Tinpatan श्रोत नक्सा

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

अवस्थिति नक्सा

Tinpatan श्रोत नक्सा

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

आवास तथा भवन

Tinpatan भौतिक विकासको अवस्था

यस गाउँपालिका भित्र १ वटा मात्र घर भएका घर परिवारको संख्या ७३११, २ वटा घर भएका  १५३४, ३ वटा घर भए...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

दूरसंचार सम्बन्धी विवरण

Tinpatan भौतिक विकासको अवस्था

१ आधुनिक सुबिधामा पहुँचसम्बन्धी विवरण यस गाउँपालिकामा रेडियोको पहुँच रहेको घरपरिवार संख्या १०२५ ...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

विद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा

Tinpatan भौतिक विकासको अवस्था

१ इन्धन उपयोग विवरण (खानापकाउने इन्धनको आधारमा घरपरिवार) यस गाउँपालिकामा खाना पकाउने इन्धनको मुख...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

सडक संजालको विद्यमान अवस्था

Tinpatan भौतिक विकासको अवस्था

यस गाउँपालिकामा जम्मा ४८२ सडक संख्या मध्ये ६ मी चौडाइ भएका सडकको संख्या ३५४ रहेको छ भने १४ मी चौड...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

जलस्रोत तथा जलाधर क्षेत्र

Tinpatan वनक्षेत्रको अवस्था

१ प्रमुखजलाधार र उपजलाधारको अवस्था गाउँपालिकाका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा वडाहरूमा फैलिएर रहेक...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

वन व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण

Tinpatan वनक्षेत्रको अवस्था

धार्मिक वन धार्मिक संघ/संस्थाको वरिपरि रहेको वन जंगल क्षेत्रहरू धार्मिक क्षेत्रको महत्व र सौन्दर...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

वन तथा वातावरणीय स्थिति

Tinpatan वनक्षेत्रको अवस्था

प्रदेश नं ३ को सिन्धुली जिल्ला अर्थात् पहाडी भेगमा रहेको यस गाउँपालिका वन वातावरण र जैविक विविधता...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरण

Tinpatan सामाजिक अवस्था

१ लिङ्ग अनुसार बालविवाह (अठार वर्षमुनिका) यस गाउँपालिकामा जम्मा ४२३०० जनसंख्या मध्ये ३८ जनाको बा...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

खानेपानी तथा सरसफाई

Tinpatan सामाजिक अवस्था

१ खानेपानी सुविधाको अवस्था यस गाउपालिकामा मुख्य पानीको स्रोतको रुपमा कम्पाउन्डमा जडित पाइपधाराला...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

स्वास्थ्य तथा पोषण

Tinpatan सामाजिक अवस्था

स्वास्थ्यसंस्थाको विवरण ⮚             बेलघारी प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र ⮚             लाम्‍प...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

शिक्षक तथा शैक्षिक जनशक्ति विवरण

Tinpatan सामाजिक अवस्था

विद्यालयगत शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी विवरण-२०७९ वडा नं. क्र.स विद्यालयको न...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका तहगत छात्रछात्राको विवरण

Tinpatan सामाजिक अवस्था

यस गाउँपालिकामा प्राथमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी ३८७२, निम्नमाध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी २२...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

तहगतरुपमा शैक्षिकसंस्था / विद्यालय र विद्यार्थी विवरण

Tinpatan सामाजिक अवस्था

 तहगतरुपमा शैक्षिकसंस्था / विद्यालय र विद्यार्थी विवरण txut lzIfs, sd{rf/L ljj/0f -z}=; @)&&_ ...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

शैक्षिक तथा मानव संशाधन विकास

Tinpatan सामाजिक अवस्था

१५ वर्ष माथिका लेखपढ गर्न नसक्ने जनसंख्या ६०१८ छन्। यस गाउँपालिकामा १५ वर्ष माथिका लेखपढ गर्न सक्...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

सहकारी सम्बन्धी विवरण

Tinpatan आर्थिक अवस्था

tLgkf6g ufpFkflnsf ;fdflhs Zffvf cGtu{t xfn;Dd btf{ ePsf ;xsf/Lx?sf] ljj/0f qm=; bt...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

व्यापार र व्यवसाय सम्बन्धी विवरण

Tinpatan आर्थिक अवस्था

  व्यापार र व्यवसाय सम्बन्धी विवरण                    कृषि फर्म ५६ ...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun

पर्यटकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरुको विवरण

Tinpatan आर्थिक अवस्था

पर्यटकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरुको विवरण गाउँपालिकाका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा वडाहरूमा फै...

Updated 1 year ago by Tinpatan Mun