Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

7 total results found

पृष्ठभूमि

Tinpatan

विकास निर्माणका वैज्ञानिक योजना तर्जुमा गर्नका लागि विश्वसनीय तथा भरपर्दो तथ्याङ्कीय आधार नै महत्वपूर्ण हुन्छ। यसले तुलनात्मक अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, विवेचना गर्न र सम्भावनाहरूको खोजी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले विशिष्टीकृत प्रश्नावलीको आधारमा ...

उद्देश्य

Tinpatan

गाउँपालिका पार्श्वचित्र मूलतः तीनपाटन गाउँपालिकाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम, योजना तर्जुमा गर्नका लागि तथ्याङ्कीय आधार सृजना गर्ने सन्दर्भमा तयार गरिएको हो । यसले योजना तथा कार्यक्रमको निर्माण कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन जस्ता कुराको लेखाजोखा गर्न मद्दत ...

आर्थिक अवस्था

Tinpatan

सामाजिक अवस्था

Tinpatan

वनक्षेत्रको अवस्था

Tinpatan

भौतिक विकासको अवस्था

Tinpatan

श्रोत नक्सा

Tinpatan